Aanvullend eigen onderzoek

Waarom de cijfers van hulpbehoevenden in het sociaal domein waarschijnlijk op zullen blijven lopen de komende jaren

De cijfers uit het NEMESIS onderzoek riepen vragen op binnen TMP talent. Wat is de achterliggende oorzaak van de vijf bepalende factoren die psychische aandoeningen veroorzaken? Met welke redenen zouden 3 op de 4 mensen met hulpvragen zich niet melden bij hulpverleningsinstanties (onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek)?

 

TMP Talent heeft hierop extra onderzoek verricht. Zo is onderzocht welke achterliggende problemen mogelijk meespelen. De resultaten zijn als volgt:

 

  • Een gebrek aan goede interpersoonlijke communicatie
  • Een gebrek aan inzicht in het functioneren van de mens (zowel in onszelf als in anderen)
  • Een gebrek aan inzicht in mogelijkheden/onmogelijkheden (ontwikkeling probleemoplossend vermogen)
  • Een gebrek aan kwalitatief goede zorg- en hulpverlening
    (niet altijd de gewenste resultaten door ontbreken van constructieve elementen)

Een gebrek aan goede interpersoonlijke communicatie
Uit het onderzoek bleek dat het onderwerp communicatie een belangrijk onderdeel uitmaakt bij de incidentie van psychische stoornissen. Zo zouden relatiebreuken vaker voorkomen kunnen worden wanneer problemen in een vroeg stadium gesignaleerd zouden worden en hier op de juiste manier over zou worden gecommuniceerd.

 

Ook bij het verliezen van een baan of een beduidende teruggang in inkomen neemt, naast het economische aspect, een gebrekkige communicatie vaak een belangrijke rol in; veel ‘slachtoffers’ van dergelijke situaties benoemen een gebrekkige, onduidelijke, onvolledige, of onrechtvaardige communicatie als belangrijke pijler bij het ontstaan van de problemen. Hierbij voelen veel (voormalig) werknemers zich misbruikt door mensen met een hogere machtspositie binnen de werkgever, waardoor zij blijven zitten met emoties die moeilijk te verwerken en te accepteren zijn. Er wordt benoemd dat het vele malen gemakkelijker zou zijn geweest om dergelijke emoties te verwerken als werkgever zichzelf gewoon open, eerlijk (en dus duidelijk en betrouwbaar) had opgesteld.

 

Bij het ontstaan van plotselinge lichamelijke/geestelijke aandoening wordt eveneens het communicatieve aspect benoemd. De klap volgt vaak tijdens en direct na het kenbaar maken van de diagnose en heeft een directe impact op het emotioneel welbevinden. Hierdoor is het voor de gediagnosticeerde moeilijk om de juiste vervolgacties uit te zetten, zoals zichzelf goed laten informeren over de diagnose en het in kaart brengen van perspectieven voor de toekomst.

 

Veel cliënten in kwetsbare doelgroepen (maatschappelijke ontwikkelingsachterstanden en GGZ-gerelateerde problematieken) geven aan het idee te hebben dat er voor hen geen of slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Ook krijgen zij het idee dat zij zullen moeten dealen met een leven met beperkingen. Dit wordt veroorzaak door het label dat zij hebben gekregen met hun diagnose.

 

Dit terwijl de diagnose vaak slechts aantoont dat er ontwikkelingsachterstanden zijn, niet dat hier per definitie geen ontwikkelingsmogelijkheden in zijn. Deze gefixeerde mindset zorgt direct voor passiever gedrag en dus verlies van zelfredzaamheid. Maar ook de mate waarin de regie over het eigen leven kan worden gevoerd; er is immers geen overtuiging meer dat ontwikkeling mogelijk is (de zogenoemde groeimindset).

 

Bij determinanten rondom mantelzorg en overbelastingsklachten zijn signalen zichtbaar dat communicatie een belangrijk onderdeel kan zijn van het ontstaan van problemen. Volgens het onderzoek is een gebrek aan inzicht in het functioneren van mensen daarin een belangrijk element.

Het vermogen om elkaar op basis van gelijkwaardigheid te benaderen en op een open en betrouwbare manier in verbinding te blijven met elkaar is ontoereikend. We luisteren wel, maar horen of begrijpen elkaar niet of niet goed genoeg. Andere belangen hebben de overhand, met negatieve gevoelens en problemen als gevolg.

 

Bij TMP Talent is dit een belangrijke pijler in onze zorg- en dienstverlening. Wij zijn specialisten op het gebied van interpersoonlijke communicatie, waarbij we in staat zijn om op een gelijkwaardige manier in verbinding te blijven met kwetsbare doelgroepen.

 

 

Een gebrek aan inzicht in het functioneren van de mens
(zowel onszelf als anderen)
Bij de onderzochte determinanten komt een ander belangrijk element naar voren: een gebrek aan inzicht in het functioneren van de mens.

 

Veel mensen hebben onvoldoende inzicht in hoe zij zelf, maar ook hoe anderen functioneren. Dit gebrek aan empatisch vermogen (grieks; empathea ofwel invoelen/hartstocht) of de bereidheid om onszelf in te leven in anderen, zorgt ervoor dat mensen elkaar schaden of niet constructief benaderen ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling.

 

Uit de resultaten van het NEMESIS-onderzoek kan geconcludeerd worden dat in alle gevallen sprake is van interactie tussen partijen waarbij mensen gezien worden vanuit andere belangen dan het interpersoonlijke. Kortom; mensen schaden mensen.

 

Daarnaast heerst een gebrek aan inzicht in hoe bepaalde gedachten leiden tot gevoelens en hoe gevoelens leiden tot gedrag. Hoe beïnvloeden emoties de mens en wat zijn de gevolgen hiervan? In deze aspecten zijn patronen te herkennen, waardoor gevolgen betreffende het psychisch functioneren van mensen inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Inzichten in het functioneren van de mens kunnen ervoor zorgen dat men zichzelf minder laat leiden door negatieve gevoelens zoals angst, machteloosheid, onzekerheid, schuld of schaamte. Men is dan in staat zichzelf minder te identificeren met hun emoties, maar deze meer als thermometer te zien waaraan hun handelen vaak wordt bepaald.

 

Hierdoor kunnen we een passieve gemoedstoestand sneller herkennen en zijn we beter in staat te blijven handelen. Binnen onze zorg- en dienstverlening is het vergroten van inzicht dan ook een belangrijk element!

 

Wist u bijvoorbeeld dat de mens beter in staat is om negatieve emoties te ervaren dan positieve? Maar ook dat onze hormoonhuishouding aangestuurd wordt door onze gedachten en bijhorende gevoelens? En welke effecten dit vervolgens op ons lichaam heeft?

 

Modellen als de ‘Emotional Guidance Scale’ en ‘Emotional effects on body temperature’ geven inzichten die met de juiste kennis en training ondersteunend kunnen werken bij het creëren van het benodigde inzicht.

 

[ AFBEELDING ]

 

Een gebrek aan inzicht in mogelijkheden/onmogelijkheden (probleemoplossend vermogen)
Mensen lopen vast wanneer zij niet meer in staat zijn emoties te controleren of bestaande verdedigingsmechanismes niet meer functioneel toe weten te passen. Zij vinden geen oplossingen voor hun persoonlijke situatie/omstandigheden en vallen in passieve gemoedstoestand.

 

Hierdoor zijn zij niet meer in staat om te participeren, het zelfvertrouwen neemt af en mensen voelen zich vaak emotioneel leeg of mentaal gebroken. Dit noemen we het verliezen van zelfredzaamheid. Iets wat de mens jarenlang zonder moeite heeft gedaan, lukt nu niet meer of kost enorm veel moeite. Het lukt hen niet de regie te behouden en krijgen het idee zich in een neerwaartse spiraal te bevinden.

 

Door een verminderde levensfocus ontstaan vaak problemen met de concentratie en het doorzettingsvermogen. Hierdoor is vaak sprake van uitstelgedrag of moeite om de juiste inzet te tonen om een gewenste situatie te creëren. Men raakt het overzicht raakt en mogelijkheden zijn niet meer inzichtelijk. Hierdoor valt men terug in overlevingsmodus en op primaire instinctief gedrag. Uiteindelijk kunnen ook de primaire levensbehoeftes weg vallen: eten, drinken en slapen.

 

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen zich in een vergelijkbare staat van slecht mentaal welbevinden begeven, het erg moeilijk vinden de juiste hulp te vinden en het onduidelijk is waar zij zich kunnen melden.

 

Met een juiste interpersoonlijke communicatie en het vergroten van het inzicht in het functioneren, lukt het vervolgens om mensen beter in de actieve modus te krijgen. Gezamenlijk bekijken en werken we aan de wensen en mogelijkheden.

 

Dit doen we door doelen te stellen op basis van de wensen en behoeften van de cliënten. Door het stellen en behalen van doelen ontstaat bij de doelgroep weer inzicht in de mogelijkheden/onmogelijkheden, wat zich uit in zingeving, missie en visie. Hierdoor worden zij gesteund in het vinden van de juiste waarden en overtuigingen die hen helpen om zichzelf terug te vinden en maatschappelijk te kunnen participeren.

 

Deze identiteitsvorming is de basis voor zelfvertrouwen; weten wat je wel en wat je niet kunt en hierop terug weten te vallen wanneer je het moeilijk hebt. Maar ook om te leren onder welke omgevingsfactoren je het beste functioneert, waar je de juiste omgevingsfactoren kunt vinden of hoe je deze randvoorwaarden zelf weet te creëren.

 

[ AFBEELDING ]

 

Een gebrek aan kwalitatief goede zorg- en hulpverlening
Nederland staat bekend om het goed ingerichte zorgstelsel; wanneer we kijken naar andere landen in de wereld, hebben we inderdaad ook weinig te klagen. Voor sommige organisaties is dit aanleiding om te stoppen met onderzoeken en innovatief denken. Zij zijn tevreden met het huidige model.

 

Bij TMP Talent delen wij deze gedachte niet. Wij willen vooruitstrevend blijven werken en zijn dan ook altijd op zoek naar verbeteringen! Wij willen mensen zo goed mogelijk helpen om hun functioneren en welbevinden te stabiliseren of te optimaliseren.

 

Om de hoge kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te waarborgen wordt deze periodiek intern geauditeerd en geëvalueerd. Hierbij kunnen de eisen die gesteld worden door certificeringsinstanties, als minimale eisen worden gezien. TMP talent neemt de verantwoordelijkheid als zorgaanbieder om dit te optimaliseren en daarmee onderscheidend te blijven in kwaliteit.

 

Conclusie

Veranderingen dienen te worden doorgevoerd om groeiende cijfers binnen het sociaal domein terug te dringen en een solide lange termijn oplossing te creëren. Bijvoorbeeld door een meldplicht in te zetten indien één van de risicofactoren uit bekende onderzoeken dreigt en daar monitoring of ondersteuning op in te zetten.

 

Het gebrek aan veranderingen heeft vaker te maken met financiële of politieke oorzaken, dan dat hier zorg gerelateerde oorzaken aan ten grondslag liggen. Met deze reden is het niet altijd even gemakkelijk om hulp en ondersteuning te krijgen op momenten dat dit direct nodig is.

 

Het creëren van bewustwording, is hierbij een eerste stap. TMP Talent hoopt een start te hebben gemaakt door de resultaten te vermelden op onze website.

 

De ideale vervolgstap is het overbrengen van educatie en kennis over de beschreven onderwerpen. Wij willen preventief handelen door problemen te voorkomen, o.a. door scholing en voorlichting.

 

De huidige problemen binnen het sociaal domein blijven behouden wanneer de opleidingsstructuur niet verandert. De maatschappij blijft evalueren en de jeugd heeft de toekomst, nietwaar?

 

De beschreven onderwerpen zoals interpersoonlijke communicatie, het ontwikkelen van groter probleemoplossend vermogen en het verbeteren van het inzicht in het functioneren van jezelf en anderen zijn aspecten die al op jonge leeftijd overgebracht kunnen worden.

 

Op basisschoolleeftijden en middelbare schoolleeftijden zouden betere verbindingen gebouwd moeten worden tussen school en ouders, zodat een eenduidige opvoedsituatie ontstaat. Wanneer ook deze thema’s dieper in de opleidingsstof geïmplementeerd worden, zijn we beter in staat deze cijfers op termijn terug te dringen.

 

Het hierboven beschreven voorbeeld dient gezien te worden als één van de mogelijke oplossingen en niet als dé oplossing. Wij helpen graag mee bij een stukje bewustwording en nemen graag deel aan discussies om verandering op termijn te realiseren.

 

Wie zou nee zeggen tegen veranderingen die de kwaliteit van leven verbeteren?